Stadionverboden Terug naar Voetbalsupporters-NL

 

 

* Standaardvoorwaarden KNVB

* Termijn stadionverbod

* De wet

* Voor de rechter

* Meldingsovereenkomst

* Model beroepschrift

* Voetbalwet (presentatie)

* Justitie en repressie

* Europese afspraken

* C.I.V.

* Hooligans

 * KNVB site stadionverboden

 

 

Er zijn in de loop van de jaren vele richtlijnen, reglementen, wetten en aanwijzingen voor politie en OM opgesteld met als doel lastige supporters definitief uit de stadions te verbannen. Of het effectief is, is de vraag. Hiernaar is weinig onderzoek gedaan. Het laatste onderzoek kan je nalezen op onze site door hier te klikken. Het is er allemaal in ieder geval niet duidelijker door geworden. Supporters hebben de indruk dat er sprake is van willekeur en rechtsongelijkheid. En dat leidt weer tot een toenemend aantal supporters die naar de rechter stappen. We zullen de komende tijd in ieder geval voorstellen ontwikkelen voor KNVB, politie, OM, clubs en de politiek om enige orde aan te brengen in de stadionverboden chaos. Want onduidelijkheid en het gevoel van rechtsongelijkheid leidt tot agressie en tot verergering van het probleem van geweld rond voetbalwedstrijden. Deze site pagina is bedoeld om in ieder geval al vast op een rij te zetten hoe het op dit moment zit. Daarvoor zijn een aantal onderwerpen on-line gezet. Het menu van de onderwerpen vindt je hiernaast.

 

 

 

Algemeen:

 

Supporters die handelen in strijd met de standaardvoorwaarden van de KNVB lopen het risico een stadionverbod opgelegd te krijgen. Tussen de KNVB, de Minister en het Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt waardoor de gegevens van supporters die op verdenking van een strafbaar feit zijn aangehouden worden doorgegeven aan de KNVB. Hiervoor zijn uiteraard privacy-bepalingen vastgelegd waaraan de KNVB zich strikt dient te houden. Op basis van de informatie die de KNVB ontvangt van het Openbaar Ministerie kan de KNVB besluiten om tot civielrechtelijke uitsluiting over te gaan.

De bevoegdheid tot het opleggen van landelijke stadionverboden is vastgelegd in de Standaardvoorwaarden van de KNVB. De Standaardvoorwaarden kunnen worden beschouwd als algemene voorwaarden en worden van toepassing bij de koop van een toegangskaartje voor een betaaldvoetbalwedstrijd of bij de aanschaf van een seizoenskaart. Doordat de bevoegdheid voor het opleggen van landelijke stadionverboden is gebaseerd op deze voorwaarden, is een contractuele relatie vereist tussen de KNVB en de supporter aan wie de KNVB een stadionverbod wil opleggen.

Gebleken is dat de hiervoor genoemde contractuele relatie tussen de KNVB en de supporter lang niet altijd bestaat. Met ingang van het tweede deel van het seizoen 2004/2005 baseert de KNVB in dat geval de bevoegdheid tot het opleggen van een landelijk stadionverbod op de volmacht. De betaaldvoetbalorganisaties hebben de KNVB gemachtigd om hun recht om personen de toegang tot hun stadion te ontzeggen (op grond van het zogeheten huisrecht) uit te oefenen. Hierdoor is de KNVB in staat om zelfs indien geen sprake is van een contractuele relatie tussen de KNVB en een supporter een landelijk stadionverbod op te leggen.

Een landelijk stadionverbod wordt bij deurwaardersexploot aangezegd. De kosten daarvan (ongeveer 60 euro) komen ten laste van de betrokkene.

                               
De praktijk
Op weg naar, voor tijdens of voor een voetbalwedstrijd wordt een supporter door de politie aangehouden op verdenking van een strafbaar feit. Zijn gegevens worden genoteerd, en deze worden door het OM doorgegeven aan de KNVB. De KNVB besluit vervolgens om een stadionverbod op te leggen, nog voordat de rechter het strafbare feit bewezen heeft geacht. De KNVB meldt de uitsluiting bij de betreffende club. De club is vervolgens verplicht een eventuele seizoenkaart van de supporter te blokkeren dan wel in te nemen.
Een probleem dat zich vaak voordoet is dat er tussen het moment dat een supporter wordt aangehouden en het moment dat de supporter een stadionverbod krijgt opgelegd enkele weken of zelfs maanden verstrijken. Oorzaak is dat het vaak enige tijd duurt alvorens de KNVB de informatie van het OM ontvangt.
Vaak wordt op het politiebureau een schikkingsvoorstel aan een supporter gedaan. Hiermee wordt een gang naar de rechter voorkomen. Wat veel mensen echter niet weten is dat het accepteren van een schikkingsvoorstel tevens inhoudt dat schuld wordt bekend. Hiermee wordt het nagenoeg onmogelijk het opgelegde stadionverbod met succes aan te vechten. Anderzijds is het zo dat een eventuele vrijspraak door een rechter niet automatisch inhoudt dat een stadionverbod wordt opgeheven. Indien de rechter een overtreding strafrechtelijk gezien niet bewezen acht, maar de KNVB gegronde aanwijzingen heeft dat een overtreding wel degelijk is begaan, dan kan de KNVB besluiten het stadionverbod te handhaven. Daarnaast zijn er overtredingen die strafrechtelijk niet vervolgbaar zijn, maar wel in strijd zijn met de standaardvoorwaarden van de KNVB. Overigens wordt een stadionverbod niet altijd opgelegd n.a.v. een melding van het OM. Ook indien functionarissen van de KNVB of clubs iets strafbaars waarnemen kunnen ze hier melding van maken, en kan ook op basis van deze melding een stadionverbod worden opgelegd. Neem voor de zekerheid contact op met het supportersproject als dat in jouw stad is.

 

Stadionverbod

Een landelijk stadionverbod wordt bij deurwaardersexploot aangezegd. De kosten daarvan (ongeveer 60 euro) komen ten laste van de betrokkene.

Supporters met een landelijk stadionverbod mogen zich voor, tijdens en na afloop van de hierna genoemde wedstrijden niet in of in de buurt van het stadion bevinden. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat een stadionverbod zich niet beperkt tot de voetbalwedstrijden van de favoriete betaaldvoetbalorganisatie. Landelijke stadionverboden gelden voor alle eerste en tweede elftallen van teams betrokken bij :

-     alle voetbalwedstrijden in de Eredivisie

-     alle voetbalwedstrijden in de Jupiler League

-     alle voetbalwedstrijden, in binnen- en buitenland, van het Nederlands Elftal en andere vertegenwoordigende elftallen van de KNVB, zoals Jong Oranje

-     alle voetbalwedstrijden in het kader van de KNVB beker

-     alle voetbalwedstrijden, in binnen- en buitenland, waaraan een Nederlandse betaaldvoetbalorganisaties deelneemt, waaronder doch niet beperkt tot voetbalwedstrijden in het kader van de Champions League, de UEFA Cup en de Intertoto.

Pasfoto

Indien aan een supporter een stadionverbod is opgelegd dient hij binnen vier weken na betekening van het deurwaardersexploot een goed gelijkende, recente pasfoto ter beschikking te stellen aan de KNVB, zodat op een behoorlijke naleving van het stadionverbod kan worden toegezien. Indien de supporter niet of niet tijdig aan deze verplichting voldoet wordt de termijn van het stadionverbod verdubbeld. Van de eventuele verdubbeling van de termijn van het stadionverbod wordt betrokkene schriftelijk in kennis gesteld door de Commissie Stadionverboden van de KNVB. Tegen een dergelijke verdubbeling van de termijn is geen beroep mogelijk.

Inlevering van de pasfoto geschiedt bij de club waarvan men supporter is. De verwijzing naar de club is terug te vinden in het deurwaardersexploot. Wij adviseren supporters de website van de club te raadplegen indien men wil weten waar en wanneer de pasfoto dient te worden ingeleverd.

Het inleveren van de foto dient persoonlijk te geschieden op vertoon van een geldig en origineel legitimatiebewijs (gn kopie).

Heeft u een stadionverbod opgelegd gekregen bij een wedstrijd van het Nederlands elftal of bij een van de overige vertegenwoordigende elftallen van de KNVB, dan dient u de pasfoto in te leveren bij de KNVB op het KNVB Bondsbureau te Zeist. U dient hiervoor een afspraak te maken. Hiertoe kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken van de KNVB (telnr. 0343-499222).

Wanneer de supporter bij de club langsgaat om de pasfoto in te leveren dient hij een zogeheten 'formulier pasfoto stadionverbodhouder' in te vullen en te ondertekenen. Aan dit formulier wordt de pasfoto gehecht. Dit formulier wordt door de club naar de KNVB gestuurd.

De supporter ontvangt als bewijs van inlevering een zogeheten 'inleverbewijs pasfoto stadionverbodhouder' van de club. Dit bewijs dient u goed te bewaren zodat u altijd kunt aantonen dat u uw pasfoto heeft ingeleverd!

Indien het stadionverbod van een supporter wordt opgeheven in verband met een vrijspraak dan wel indien het Openbaar Ministerie is overgegaan tot een technisch sepot zullen de gegevens van de supporter uit de administratie van de KNVB worden verwijderd. Samen met de herzieningsbrief zal de KNVB alsdan de pasfoto aan de supporter terugsturen.

Voornoemde pasfotoverplichting geldt vanaf 1 juli 2005. Op supporters, die een stadionverbod opgelegd krijgen vanwege gepleegd wangedrag bij een wedstrijd die plaatsvond vr 1 juli 2005, is de pasfotoverplichting niet van toepassing.

Geldboete

De KNVB legt stadionverboden op overeenkomstig de in de Richtlijn termijn stadionverboden genoemde termijnen. Indien een stadionverbod van tenminste 12 maanden wordt opgelegd, wordt ook een boete opgelegd:

-          voor personen in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar bedraagt de geldboete 100,-;

-          voor personen in de leeftijdscategorie van 16 tot 18 jaar bedraagt de geldboete 250,-;

-          voor personen vanaf 18 jaar bedraagt de geldboete 450,-. 

Supporters die de opgelegde geldboete niet (in een keer) kunnen voldoen, kunnen een betalingregeling treffen met deurwaarderskantoor Van der Hoeden/Mulder (020 - 597 5555).

Supporters die zich in strijd met een opgelegd stadionverbod toch in of rondom een stadion ophouden, riskeren een gevangenisstraf van 6 maanden, een tweede (mogelijk langer) stadionverbod en een nieuwe (hogere) geldboete.

Indien sprake is van overtreding van een opgelegd stadionverbod wordt voor de eerste overtreding een geldboete opgelegd van 900,-, voor de tweede overtreding een geldboete van 1500,- en voor de derde en elke navolgende overtreding een geldboete van 2000,-.  

Beroep

Supporters die het niet eens zijn met een door de KNVB opgelegd stadionverbod en/of geldboete, kunnen hiertegen beroep aantekenen bij de commissie stadionverboden van de KNVB. Het beroep heeft geen opschortende werking, dat wil zeggen dat een supporter zich ook tijdens de behandeling van het beroep door de commissie stadionverboden niet in of rondom een stadion mag ophouden.

Het beroep dient aangetekend te worden verzonden naar:

Commissie stadionverboden van de KNVB

t.a.v. de secretaris

Woudenbergseweg 56-58

3707 HX  ZEIST

De commissie stadionverboden van de KNVB dient een beroep binnen 14 dagen na de datum waarop het deurwaardersexploot aan een supporter is uitgereikt, te ontvangen. Een te laat ingediend beroep is niet ontvankelijk. In dat geval zal de commissie stadionverboden het beroep niet inhoudelijk beoordelen. De commissie stadionverboden van de KNVB zal op een tijdig ingediend beroepschrift binnen 30 dagen na ontvangst beslissen en het besluit schriftelijk aan de indiener van het beroep toezenden. Deze termijn kan met 30 dagen worden verlengd. De commissie stadionverboden van de KNVB doet daarvan schriftelijk mededeling aan de indiener. Deze termijnen gelden vanzelfsprekend niet als de indiener van het beroep zelf om uitstel verzoekt.

 

 

Documenten stadionverboden KNVB

 

Documenten

Grootte

Richtlijnen seizoen 2007/'08

28kB

Richtlijnen seizoen 2006/'07

23kB

Gedragscode

30kB

Standaardvoorwaarden

748kB


 

 

Deze documenten kunnen worden opgehaald in Adobe Acrobat-format. Dit bestand converteert het document naar PDF, zodat het bestand in originele vorm te printen en te bekijken is, op elk systeem. Om de documenten te bekijken dient u Acrobat Reader te hebben genstalleerd op uw computer.

Klik hierboven om Acrobat Reader gratis te downloaden.