VOETBALVANDALISME:    NOTITIES EN NOTA’S

 

 


Artikelen

Antwoorden op kamervragen over bevoegdheden van de politie in Portugal tijdens het EK-voetbal
16 juni 2004

Vragen van de leden  Van Heemst (PvdA) en  Rijpstra (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over bevoegdheden van de politie in Portugal tijdens het EK-voetbal.  

Audit ADO Den Haag - AFC Ajax d.d. 9 november 2003
19 april 2004

Vijftien jaar geleden werd een wedstrijd tussen ADO Den Haag en AFC Ajax in Den Haag gestaakt wegens ernstige rellen. Deze gebeurtenissen, tezamen met de media-aandacht én de inspanningen gericht op het voorkómen van kwetsende spreekkoren, waren voor het audit-team voetbalvandalisme aanleiding tot het uitvoeren van een audit. De resultaten hiervan zijn opgenomen in dit verslag.

Hoge politie-inzet bij ADO Den Haag - Ajax
19 april 2004

De politie-inzet bij de thuiswedstrijden van ADO Den Haag is ruim vergeleken met de politie-inzet bij (risico)wedstrijden van andere voetbalclubs. De politie-inzet mag dan een preventieve uitstraling hebben, een deel van de politie hoeft niet in actie te komen. De gefaseerde aanpak, waarbij de ME apart wordt ingezet ná agenten met de platte pet, kost veel capaciteit.

Auditteam onderzoekt incidenten rond voetbalwedstrijd Jong Ajax - Jong Feijenoord
19 april 2004

Het “auditteam voetbalvandalisme” onder leiding van mevrouw M. Vliegenthart zal de incidenten onderzoeken rond de wedstrijd van Jong Ajax tegen Jong Feijenoord van donderdag 15 april. Dit op verzoek van minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Verslag wedstrijdbezoek NEC-Vitesse d.d. 14 december 2003
18 maart 2004

De wedstrijd NEC – Vitesse van 14 december 2003 was de tweede wedstrijd in het kader van het wedstrijdbezoeken van het auditteam Voetbalvandalisme. Het auditteam heeft tot taak feitenonderzoek te doen naar ingrijpende incidenten van voetbalvandalisme in Nederland en onderzoek te doen naar het voorkomen van incidenten.

Scheiden supporters buiten Arena moeilijk bij internationale wedstrijden
12 februari 2004

De huidige infrastructuur rond het stadion de Arena in Amsterdam maakt het bij internationale voetbalwedstrijden niet goed mogelijk supporters van verschillende teams al buiten het stadion van elkaar te scheiden. Dit komt doordat er bij internationale wedstrijden voor de supporters geen regels gelden over het verplicht reizen per trein of met een maximum aantal bussen. De KNVB moet er bij de UEFA voor pleiten dat de regels die in Nederland bij risicowedstrijden gelden voor kaartverkoop, toelating en vervoer, ook gelden bij internationale wedstrijden. Ajax heeft daar inmiddels voor internationale wedstrijden in Amsterdam al het initiatief voor genomen. Intensievere supportersbegeleiding, het bouwen van een loopbrug om supporters te scheiden of het om-en-om openstellen van looproutes voor de verschillende supporters, moet ongeregeldheden kunnen voorkomen.

Dat stelt het Auditteam Voetbalvandalisme, dat de gang van zaken rond de wedstrijd van Ajax tegen  Club Brugge van 1 oktober 2003 heeft onderzocht. De voorzitter van het auditteam, mevrouw Vliegenthart, heeft de rapportage van het onderzoek aangeboden aan minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en aan burgemeester Cohen van Amsterdam.

Onderzoek geweld na ADO Den Haag - Ajax
18 november 2003

Het “auditteam voetbalvandalisme” gaat de incidenten onderzoeken na afloop van de voetbalwedstrijd ADO Den Haag - Ajax van zondag 9 november. Er was toen sprake van openlijk geweld met ernstige gevolgen voor de openbare orde en veiligheid, vernielingen en geweld tegen de politie. De politie verrichtte een groot aantal aanhoudingen.

Voetbalvandalisme
25 augustus 2003

 

Onderzoeksteam voetbalvandalisme van start
13 augustus 2003

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft vandaag een team geïnstalleerd dat onderzoeken kan doen na ingrijpende incidenten van voetbalvandalisme. Leden uit het team doen direct daarna kortlopend feitenonderzoek. Ze kijken of en hoe de afgesproken regels uit het beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld zijn toegepast en wat er goed en fout is gegaan bij de organisatie van de wedstrijd. Daarnaast kan het team ook de gang van zaken onderzoeken rond wedstrijden waar juist geen vandalisme heeft plaatsgevonden, om zo te leren hoe incidenten zijn te voorkómen.

 

Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld 2003
23 april 2003

Voetbal geeft in Nederland plezier aan miljoenen mensen. Velen daarvan zitten voor de televisie. Ruim tweehonderdduizend supporters zitten elke week op de tribunes. Een klein deel daarvan bestaat uit mensen die het voetballen aangrijpen om, al dan niet georganiseerd, rellen te schoppen, bedreigingen te uiten of anderszins rottigheid uit te halen. Reeds jaren wordt getracht deze voetbalvandalen zo effectief mogelijk te bestrijden. Hierbij is het - helaas - onvermijdelijk gebleken dat de goedwillende supporters in meer of mindere mate lijden onder de maatregelen die worden getroffen om deze kleine groep vandalen aan te pakken.

Meer eenheid bestrijding voetbalvandalisme
23 april 2003

Gemeenten, politie, voetbalclubs, openbaar ministerie en de supporters zullen voortaan meer dan voorheen één lijn trekken in het bestrijden en voorkomen van voetbalvandalisme. Het gaat dan bijvoorbeeld om het optreden bij het gebruik van vuurwerk en het omgaan met de verplichte combiregeling.

Wat niet verandert is dat het bestrijden van voetbalvandalisme vooral een lokale verantwoordelijkheid blijft.

Brief aan de Tweede Kamer over de bestrijding van voetbalvandalisme
6 december 2002

Mede namens de minister van Justitie en de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer een overzicht van de huidige afspraken met burgemeesters, openbaar ministerie, politie en KNVB met betrekking tot de bestrijding van voetbalvandalisme.

Antwoorden op kamervragen over voetbalgeweld
24 september 2002

Vragen van de leden  Rijpstra en  Cornielje (beiden VVD) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over de voorgenomen aanpak van voetbalvandalisme, naar aanleiding van een tweetal voorbeelden bij Feyenoord en PSV. (Ingezonden 16 augustus 2002)

Antwoorden op kamervragen over de racistische leuzen tijdens de open dag van de voetbalclub Feyenoord
20 september 2002

Vragen van het lid  Van Heemst (PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie naar aanleiding van de berichtgeving in het Journaal van 31 juli 2002 over de door Feyenoord-supporters geschreeuwde leus: Hamas, Hamas, joden aan het gas, waarom de politie hiertegen niet onmiddellijk heeft opgetreden en, en de mogelijkheid om alsnog strafrechtelijk op te treden. (ingezonden 2 augustus 2002)

Antwoorden op kamervragen over gemaakte afspraken over veiligheidsvoorzieningen rondom voetbalwedstrijden.
8 augustus 2002

Vragen van het lid  Teeven (Leefbaar Nederland) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over de start van de voetbalcompetitie 2002-2003 van de KNVB en de gemaakte afspraken over veiligheidsvoorzieningen rondom de voetbalwedstrijden met lokale- en landelijke overheden. (Ingezonden 7 augustus 2002)

Antwoorden op kamervragen over de aanpak van voetbalvandalisme in het komende seizoen.
12 juli 2002

Schriftelijke beantwoording van vragen van de heer  Rijpstra, mede namens de heer Nicolaï, tijdens het vragenuurtje van 4 juni 2002 aan de minister van Justitie, de staatssecretaris van VWS en de minister van BZK. Gevraagd wordt welke afspraken er zijn gemaakt om het voetbalvandalisme het komende seizoen steviger aan te pakken. De heer  Van Heemst vraagt een oordeel te geven over de vraag in hoeverre genoemde bewindslieden die afspraken toereikend achten.

Antwoorden op kamervragen over de overbelasting van de politie door de inzet tegen hooligans
15 juni 2002

Vragen van de leden Rijpstra en Nicolaï (beiden VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de overbelasting van de politie door de inzet tegen hooligans. Vragen naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf van 2 april 2002, over de overbelasting van de politie door de inzet tegen hooligans en over eventuele maatregelen die voetbalclubs, de KNVB en gemeenten kunnen treffen. (Ingezonden 4 april 2002)

Onderzoek naar recente voetbalrellen
8 april 2002

Minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat dit voetbalseizoen niet alleen meer vandalisme plaats vindt in de stadions, maar dat er ook sprake is van een verharding van dit geweld. De bewindsman vindt het dan ook noodzakelijk dat er een analyse komt van deze ontwikkelingen.

Antwoorden op kamervragen over zwembadterreur in Veenendaal
27 februari 2002 

Vragen van het de leden Nicolaï (VVD), Van Heemst (PvdA),Verburg en Rietkerk (beide CDA) over het zwembadterreur in Veenendaal.

De directie Politie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13 februari 2002

Europees kader voor internationale politiesamenwerking
1 juli 1999

Op initiatief van Nederland is een Europees kader vastgesteld voor internationale politiesamenwerking.

Uniforme aanpak bestrijding voetbalvandalisme en -geweld
22 september 1997

Uniforme aanpak bestrijding voetbalvandalisme en -geweld De bestrijding van voetbalvandalisme en -geweld zal voortaan vanuit dezelfde beleidsuitgangspunten worden aangepakt.

Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en -geweld voor risicowedstrijden
1 september 1997

De bestrijding van voetbalvandalisme en aan voetbal verbonden geweld is veelal een bovenlokale en soms een bovenregionale aangelegenheid. Betere afstemming van het optreden van diverse betrokken instanties is noodzakelijk.

Gemeenschappelijke aanpak bestrijding voetbalvandalisme
15 april 1997

De ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben vandaag een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin een pakket aan aanvullende maatregelen wordt aangekondigd voor de aanpak van het

Antwoorden op kamervragen over het sluiten van het Sloterparkbad door overlast van allochtone jeugdgroep
23 oktober 2001

Vragen van het lid  Nicolaï (VVD) naar aanleiding van een bericht in De Volkskrant van 5 september 2001 over sluiting van een zwembad in Amsterdam als gevolg van crimineel gedrag van jonge allochtonen. Betreft onder andere de mogelijkheid om criminele jeugdgroepen de toegang tot openbare recreatieve ruimtes te weigeren. (ingezonden 11 september 2001).

Downloadbare documenten

Nationaal Veiligheidsarrangement Spoorvervoer

Nationaal Veiligheidsarrangement Spoorvervoer Arnhem, 10 juni 2004. Opdrachtgever : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Adviseurs : ir. M.J.P. Leemans Ons kenmerk : R-03-12-012 Nationaal Veiligheidsarrangement Spoorvervoer Arnhem, 10 juni 2004Inhoudsopgave Samenvatting. 1 1. Inleiding . 3 2.


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 283 kbytes
Downloadbaar document bij Nationaal Veiligheidsarrangement Spoorvervoer

Audit jong Ajax - jong Feyenoord d.d. 15 april 2004

Audit jong Ajax -jong Feyenoord d.d. 15 april 2004 Den Haag, juni 2004. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Reconstructie jong Ajax-jong Feyenoord 5 2.1 Beloftenelftallen 5 2.2 De infrastructuur 5 2.3 De voorbereiding 6 2.4 15 april: voor en tijdens de wedstrijd 9 2.5 15 april: direct na de wedstrijd 1


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 173 kbytes
Downloadbaar document bij Audit jong Ajax - jong Feyenoord d.d. 15 april 2004

wobevaluatie_eindrapport_060404.pdf

Over wetten en praktische bezwaren Een evaluatie en toekomstvisie op de Wet openbaarheid van bestuur Tilburg, januari 2004ii Inhoudsopgave Samenvatting . iv Woord vooraf.ix 1 Jurisprudentieonderzoek. 1 1.1 Korte karakterisering van de Wob. 1 1.1.1 Inleiding.iii 2.2.4.2 Toegang . 31 2.2.4.3 Toegankelijkheid


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 1,997 kbytes
Downloadbaar document bij Evaluatierapport Wet openbaarheid van bestuur

Audit ADO Den Haag - AFC Ajax d.d. 9 november 2003

Audit ADO Den Haag -AFC Ajax d.d. 9 november 2003 Den Haag, 16 maart 2004. Pagina 2 Audit ADO Den Haag -AFC Ajax d.d. 9 november 2003 DSP -groep Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Opdracht 3 1.2 Werkwijze 3 1.3 Opbouw rapport 4 2 Reconstructie 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Voorbereidingen ADO Den Haag 6 2.3 Vo


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 189 kbytes
Downloadbaar document bij Audit ADO Den Haag - AFC Ajax d.d. 9 november 2003

Verkenning doorberekenen kosten inzet politie

1 Verkenning doorberekenen kosten inzet politie 1. Inleiding In het Hoofdlijnenakkoord “meedoen, meer werk, minder regels” van 16 mei 2003 is de volgende passage opgenomen: “Om de politie te ontlasten zal grootschalige politie-inzet bij manifestaties worden teruggedrongen; een voorstel voor bijdrage


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 91 kbytes
Downloadbaar document bij Verkenning doorberekenen kosten inzet politie

Microsoft Word - Verslag definitief.doc

Verslag wedstrijdbezoek NEC-Vitesse d.d. 14 december 2003 Den Haag, 18 maart 2004. Pagina 2 Verslag wedstrijdbezoek NEC-Vitesse d.d. 14 december 2003 DSP -groep Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voorbereiding 4 2.1 Vooroverleg 4 2.2 Afspraken vooroverleg 4 2.3 Overig documenten overleggen 6 3 Waarnemingen audit


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 131 kbytes
Downloadbaar document bij Verslag wedstrijdbezoek NEC-Vitesse d.d. 14 december 2003

Wedstrijdbezoek FC Twente-FC Utrecht d.d. 26 oktober 2003

Wedstrijdbezoek FC Twente-FC Utrecht d.d. 26 oktober 2003 Den Haag, 11 februari 2004. Pagina 2 Wedstrijdbezoek FC Twente-FC Utrecht d.d. 26 oktober 2003 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voorbereiding 4 2.1 Vooroverleg 4 2.2 Afspraken vooroverleg 4 2.3 Overig overleg 6 3 Wedstrijdbezoek 26 oktober 2003 7 3.1 Rolve


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 69 kbytes
Downloadbaar document bij Rapportage Auditteam Voetbalvandalisme

Verslag audit AFC Ajax-FC Brugge d.d. 1 oktober 2003

Verslag audit AFC Ajax-FC Brugge d.d. 1 oktober 2003 Den Haag, 11 februari 2004. Pagina 2 Verslag audit AFC Ajax-FC Brugge d.d. 1 oktober 2003 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Opdracht 3 1.2 Werkwijze 3 1.3 Opbouw rapport 3 2 Reconstructie 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Botsingen in het verleden 5 2.3 Banden tussen


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 115 kbytes
Downloadbaar document bij Rapportage Auditteam Voetbalvandalisme

Wedstrijdbezoek FC Twente-FC Utrecht d.d. 26 oktober 2003

Wedstrijdbezoek FC Twente-FC Utrecht d.d. 26 oktober 2003 Den Haag, 11 februari 2004. Pagina 2 Wedstrijdbezoek FC Twente-FC Utrecht d.d. 26 oktober 2003 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voorbereiding 4 2.1 Vooroverleg 4 2.2 Afspraken vooroverleg 4 2.3 Overig overleg 6 3 Wedstrijdbezoek 26 oktober 2003 7 3.1 Rolve


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 69 kbytes
Downloadbaar document bij Scheiden supporters buiten Arena moeilijk bij internationale wedstrijden

Verslag audit AFC Ajax-FC Brugge d.d. 1 oktober 2003

Verslag audit AFC Ajax-FC Brugge d.d. 1 oktober 2003 Den Haag, 11 februari 2004. Pagina 2 Verslag audit AFC Ajax-FC Brugge d.d. 1 oktober 2003 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Opdracht 3 1.2 Werkwijze 3 1.3 Opbouw rapport 3 2 Reconstructie 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Botsingen in het verleden 5 2.3 Banden tussen


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 115 kbytes
Downloadbaar document bij Scheiden supporters buiten Arena moeilijk bij internationale wedstrijden

Politie in Nederland

Politie in Nederland. 1 Politie in Nederland. 2 ‘Het schrijven en vervaardigen van een brochure als deze mag dan maanden duren, daarna is er toch ook het aardige moment van de eerste aanbieding. Hier, in de politieregio Amsterdam-Amstelland, zomer 2000, werd door de relations officer van de dire


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 2,781 kbytes
Downloadbaar document bij Politie in Nederland

Ruimte voor regie, Handreiking voor ketenregie in het openbaar bestuur

Ruimte voor regie Handreiking voor ketenregie in het openbaar bestuur 32880_Ketenregie_oms 08-10-2003 15:07 Pagina 1Ruimte voor regie Handreiking voor ketenregie in het openbaar bestuur Veiligheid, integratie, welzijn, gezondheidszorg en werkgelegenheid staan hoog op de maatschappelijke agenda. Juist voor dit compl


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 1,275 kbytes
Downloadbaar document bij Ruimte voor regie, handreiking voor ketenregie in het openbaar bestuur

Ruimte voor regie, Handreiking voor ketenregie in het openbaar bestuur

Ruimte voor regie Handreiking voor ketenregie in het openbaar bestuur 32880_Ketenregie_oms 08-10-2003 15:07 Pagina 1Ruimte voor regie Handreiking voor ketenregie in het openbaar bestuur Veiligheid, integratie, welzijn, gezondheidszorg en werkgelegenheid staan hoog op de maatschappelijke agenda. Juist voor dit compl


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 1,275 kbytes
Downloadbaar document bij Ruimte voor regie, handreiking voor ketenregie in het openbaar bestuur

NAAR EEN VEILIGER SAMENLEVING VOORTGANGSRAPPORTAGE OKTOBER 2003 BIJLAGEN

NAAR EEN VEILIGER SAMENLEVING VOORTGANGSRAPPORTAGE OKTOBER 2003 BIJLAGEN. 1 BIJLAGE I MAATREGELEN EN PRESTATIES. Toelichting op Bijlage I overzicht van de maatregelen en prestaties De nummering en clustering van de maatregelen volgt de indeling van de Voortgangsrapportage, de paragrafen 1 tot en met 4. Om parall


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 2,667 kbytes
Downloadbaar document bij Tweede Voortgangsrapportage Veiligheidsprogramma

NAAR EEN VEILIGER SAMENLEVING VOORTGANGSRAPPORTAGE OKTOBER 2003, Bijlagen

NAAR EEN VEILIGER SAMENLEVING VOORTGANGSRAPPORTAGE OKTOBER 2003 BIJLAGEN. 1 BIJLAGE I MAATREGELEN EN PRESTATIES. Toelichting op Bijlage I overzicht van de maatregelen en prestaties • De nummering en clustering van de maatregelen volgt de indeling van de Voortgangsrapportage, de paragrafen 1 tot en met 4. Om para


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 2,401 kbytes
Downloadbaar document bij Tweede Voortgangsrapportage Veiligheidsprogramma

Definitieve versie beleidskader 2003 inclusief bijlagen

Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld 2003. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanscherping beleid inzake bestrijding voetbalvandalisme 3 1.2 Beleidskader 2003 3 1.3 Werking beleidskader 5 1.4 Opbouw beleidskader 5 Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 Ketenbenadering 6 2.2 Tak


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 828 kbytes
Downloadbaar document bij Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld 2003

Definitieve versie beleidskader 2003 inclusief bijlagen

Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld 2003. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanscherping beleid inzake bestrijding voetbalvandalisme 3 1.2 Beleidskader 2003 3 1.3 Werking beleidskader 5 1.4 Opbouw beleidskader 5 Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 Ketenbenadering 6 2.2 Tak


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 278 kbytes
Downloadbaar document bij Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld 2003

politieinnederland_nl.pdf

Politie in Nederland. In een gezonde maatschappij is iedereen en alles voortdurend in beweging. Dat is zeker het geval bij de politie en haar organisatie. Bij het verschijnen in 1995 van de vorige editie van Politie in Nederland was dat al meteen duidelijk. Er waren toen allerlei belangrijke ontw


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 1,569 kbytes
Downloadbaar document bij Politie in Nederland

Naar een veiliger samenleving Lijst van vragen en antwoorden

1 1, 99 -Heeft het kabinet het voornemen met voorstellen te komen met betrekking tot de uitbreiding van (verplichte) DNA-afname bij geweldsdelicten? -Aan welke verruimingen van DNA-onderzoek denkt het kabinet? Ja, het kabinet heeft het voornemen met dergelijke voorstellen te komen. Een verdere verru


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 312 kbytes
Downloadbaar document bij Antwoorden op kamervragen over 'Naar een veiliger samenleving'

Naar een veiliger samenleving

Ministerie van Justitie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, oktober 2002 Dit Veiligheidsprogramma is beschikbaar op de website van het Ministerie van Justitie : www.justitie.nl en op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbz


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 323 kbytes
Downloadbaar document bij Naar een veiliger samenleving

Naar een veiliger samenleving

Ministerie van Justitie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, oktober 2002 Dit Veiligheidsprogramma is beschikbaar op de website van het Ministerie van Justitie : www.justitie.nl en op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbz


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 323 kbytes
Downloadbaar document bij Veiligheidsprogramma: Naar een veiliger samenleving

Wangedrag FC Utrecht supporters

EA2002/66074 202-069. Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 's Gravenhage Onderwerp wangedrag FC Utrecht supporters Tijdens het vragenuurtje van dinsdag 26 maart jl. hebben de kamerleden Van Heemst (PvdA) mede namens de fracties van de VVD en de ChristenUnie, Mar


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 65 kbytes
Downloadbaar document bij Brief aan de Tweede Kamer over wangedrag FC Utrecht supporters

EA2000/U64035

Combiregeling voetbalsupporters. Burgemeesters in gemeenten met betaald voetbal In afschrift aan: officieren van justitie, korpschefs en besturen van betaald voetbalorganisaties Onderwerp combiregeling voetbalsupporters 1. Inleiding Op 28 februari jl. hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 47 kbytes
Downloadbaar document bij Brief aan de burgemeesters van gemeenten met betaald voetbal over de combiregeling voetbalsupporters

Circulaire Budgettaire kader 2000

Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de korpsbeheerder van het KLPD de algemeen directeur van het LSOP i.a.a. -de korpschefs van de regionale politiekorpsen -de korpschef van het KLPD -de (fgd) hoofdofficieren van justitie -de directeur NPI -het hoofd van de Inspectie Politie -de d


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 220 kbytes
Downloadbaar document bij Junicirculaire implementatie van de adviezen van de Stuurgroep implementatie modernisering politiezorg (STIMP)

Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie

Referentiekader Conflict-en Crisisbeheersing Politie Den Haag December 1999 1999 Versie. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Preparatie, opleiden en oefenen 2.1 Inleiding 2.2 Algemeen 2.3 Voorzienbare evenementen/conflicten 2.4 Onvoorziene ordeverstoringen 2.5 Opleiding en oefenen 2.6 Onderhoud en kwa


Bestandstype: pdf (Adobe Portable Document Format)
Bestandsgrootte: 452 kbytes
Downloadbaar document bij Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie