Werkgroep Nieuwe Competitieopzet KNVB

_________________________________________________________________________________

 

Van ���������������� Werkgroep nieuwe competitieopzet KNVB

Aan����������������� Burgemeestersoverleg betaald voetbal en stuurgroep voetbalvandalisme

Betreft������������� Advies inzake de nieuwe competitieopzet van de KNVB

Datum����������� vrijdag 25 februari 2005

_________________________________________________________________________________

 

Advies

 

De werkgroep nieuwe competitieopzet KNVB adviseert u:

1.      uw steun toe te zeggen aan de nieuwe competitieopzet voor maximaal twee voetbalseizoenen (2005-2006 en 2006-2007);

2.      in te stemmen met het voorgestelde pakket maatregelen en de uitvoering daarvan ter hand te nemen, om zodoende de politie-inzet te compenseren;

3.      in te stemmen met de voorgestelde methode van evalueren.

 

Beslispunt: U wordt gevraagd in te stemmen met bovenstaand advies.

 

 

Inleiding

Het burgemeestersoverleg betaald voetbal (hierna: het burgemeestersoverleg) heeft op 29 november 2004 de werkgroep nieuwe competitieopzet KNVB (hierna: de werkgroep) ingesteld. De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

 

a.      De heer De Jonge, burgemeester Heerenveen;

b.      De heer Vreeman, burgemeester Tilburg;

c.      De heer Van Deursen, portefeuillehouder Voetbal RHC, Korpschef Gelderland-Midden;

d.      De heer Paauw, plaatsvervangend Korpschef Zuid-Holland-Zuid;

e.      De heer Groenevelt, Hoofd Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme;

f.        Mevrouw Pels Rijcken, directeur Bestuurlijk-Juridische Zaken VNG;

g.      De heer Tielen, VNG;

h.      De heer Kesler, directeur Betaald Voetbal KNVB;

i.        De heer Van Oostveen, plaatsvervangend directeur Betaald Voetbal KNVB;

j.        De heer Tielbeke, Algemeen Directeur Eredivisie CV

k.      De heer Goet, directeur Politie ministerie van BZK, tevens voorzitter;

l.        De heren Velders en Van der Woude, ministerie van BZK, secretariaat.

 

De werkgroep heeft haar opdracht als volgt geformuleerd:

 

�De Werkgroep heeft tot taak advies uit te brengen aan het Burgemeestersoverleg over de nieuwe competitieopzet zoals voorgesteld door de KNVB. In haar advies dient de werkgroep aan te geven hoe voorkomen kan worden dat de nieuwe competitieopzet leidt tot een stijging van de inzet van politie in de HCE, daarbij voorts in acht nemend de bezwaren van het KBB en RHC zoals geuit bij brief van 25 november. Als referentie wordt de gemiddelde politie-inzet van de afgelopen drie seizoenen Eredivisie genomen.�

 

De werkgroep is driemaal bijeengekomen in de voltallige bezetting en driemaal in kleiner verband, aangevuld met experts van het CIV en de KNVB.

 

De nieuwe competitieopzet leidt volgens berekening van het CIV en KNVB gemiddeld 11.100 tot 12.400 uren extra inzet van politie t.b.v. betaald voetbal (16 tot 22 extra wedstrijden in de HCE). De werkgroep heeft de berekening in het memo CIV/KNVB van 17 januari als uitgangspunt genomen. Daarnaast hebben het KBB en de RHC enkele bezwaren aangekaart bij brief van 25 november 2004.

 

Resultaat

Het verminderen van de inzet van politie t.b.v. betaald voetbal blijft onverminderd van kracht als doelstelling, ook bij een toename van 16-22 play-off wedstrijden in de HCE. Om dit te bereiken stelt de werkgroep een pakket aan maatregelen voor. U treft een schema met maatregelen bijgevoegd.

 

In de voorgestelde maatregelen worden een aantal uitgangspunten gesteld, die een grote omwenteling betekenen in de aanpak van voetbalvandalisme door bestuur, politie en clubs. Dit zal tot een forse besparing van politie-inzet leiden. Het is echter nauwelijks objectief te berekenen hoeveel uren politie-inzet bespaard worden dankzij het pakket maatregelen.

 

De werkgroep verwacht dat een consequente, daadkrachtige uitvoering van het gehele pakket aan maatregelen de berekende extra politie-inzet volledig zal compenseren. Volgens de RHC levert alleen al maatregel 2 (politie uit het stadion) een besparing op van minimaal 7.200 uren (2 uur reductie per fte). Dit is al een direct, hard minimumresultaat.

 

Met de andere maatregelen krijgen de overheid en KNVB meer instrumenten ter beschikking om de veiligheid beter en effici�nter te organiseren. De werkgroep vertrouwt erop, dat dit tot een daling van politie-inzet zal leiden die groter is dan de verwachte extra inzet ten behoeve van de nieuwe competitieopzet. Het pakket aan maatregelen dient dan wel volledig en consequent te worden uitgevoerd door alle betrokken partijen!

 

De KNVB heeft de eerste week van augustus en 1 en 4 januari teruggetrokken als speeldata. De KNVB zal op zaterdag 29 april 2005 (de dag waarop de Koninginnedag festiviteiten plaatsvinden) geen wedstrijden plannen en uitwijken naar zondag 30 april. Voor 26 en 29 december zal het lokale bestuur gevraagd worden of er onoverkomelijke bezwaren zijn om te spelen op die data. In dat geval zal er geen thuiswedstrijd worden gepland.

Ten aanzien van het plannen van wedstrijden in de play-offs bestaat een zekere mate van flexibiliteit, net zoals bij gewone competitiewedstrijden. Deze flexibiliteit strekt zich uit over het weekeinde (zaterdag of zondag) evenals over de aanvangstijdstippen. Wedstrijden zullen pas na overleg met de lokale autoriteiten worden vastgesteld. Voor play-off wedstrijden geldt een streng regime in verband met de korte voorbereidingstijd.

 

De werkgroep wijst erop dat de voorgestelde maatregelen een forse, gezamenlijke stap voorwaarts zijn in de aanpak van voetbalvandalisme en voetbalgeweld.

 


Evaluatie

De voorgestelde maatregelen (samen met de eerdere afspraken uit het beleidskader en de aanbevelingen van het auditteam) moeten leiden tot een daling van de politie-inzet t.b.v. het betaald voetbal, ondanks de invoering van de nieuwe competitieopzet.

De volledige besparing van politie-inzet kan slechts worden gerealiseerd als alle partijen de maatregelen toepassen. Dit wordt ge�valueerd. De evaluatie zal een periode van twee seizoenen beslaan (2005-2006 en 2006-2007) en wordt uitgevoerd onder regie van de interdisciplinaire stuurgroep voetbalvandalisme. De uitkomsten van de evaluatie worden voorgelegd aan het burgemeestersoverleg. De evaluatie bestaat uit drie delen:

 

1.�� Juli 2006: 1e evaluatie.

Deze evaluatie zal ingaan op de uitvoering van de maatregelen en de eerste resultaten. Daarbij zullen aanbevelingen ter verbetering worden gedaan.

 

2.�� Januari 2007: 2e evaluatie. Beslismoment

Deze evaluatie zal ingaan op de uitvoering van de maatregelen en de concrete resultaten na anderhalf seizoen. Het burgemeestersoverleg besluit op basis van deze evaluatie of zij de volgende seizoenen meewerkt aan de �nieuwe� competitieopzet of niet.

Het burgemeestersoverleg dient deze beslissing al in januari 2007 te nemen i.v.m. de benodigde voorbereidingstijd voor het seizoen 2007-2008.

 

3.�� Juli 2007: 3e evaluatie.

Deze evaluatie zal vooral ingaan op de resultaten van het pakket maatregelen en aanbevelingen doen voor seizoen 2007-2008 en verder.

 

Ten behoeve van de evaluatie zal met ingang van seizoen 2005-2006 een intensieve monitoring plaatsvinden van de inzet van politie en de maatregelen die KNVB en BVO�s nemen.

 

Overige

De werkgroep heeft de ontwikkeling van een specifieke voetbalwet overwogen, maar niet uitgewerkt vanwege de uiteenlopende standpunten op dit onderwerp. De werkgroep heeft voorrang gegeven aan het uitwerken van maatregelen die op redelijk korte termijn tot resultaat leiden.

 

De SOVS heeft de werkgroep een reactie gestuurd naar aanleiding van een conceptversie van de maatregelen. De werkgroep heeft deze reactie gewogen en op onderdelen betrokken in haar discussies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep nieuwe competitieopzet KNVB: maatregelen om de inzet van politie t.b.v. bestrijding voetbalvandalisme te verminderen

 

Maatregelen (concreet, meetbaar)

Eerste verantwoordelijke

Afgerond op datum

Resultaat direct (seizoen 05-06), in uren politie-inzet

Resultaat 06-07 en verder, in uren politie-inzet

Geschatte kosten

Kosten te betalen door

 

 

 

 

 

 

 

Categorie I: Kaartverkoop

 

1. Verplichte uitkaart voor alle clubs

          Meereizende supporters zijn bekend en alleen �goede� supporters (niet in het bezit van een stadionverbod) mogen mee naar uitwedstrijden.

          Alle BVO�s in de HCE hebben een uitkaartsysteem. Voorwaarden hieromtrent worden vastgelegd in de voorwaarden Club Card van het handboek veiligheid. Op deze manier valt het ook onder het licentiereglement.

          De uitkaart wordt alleen gebruikt bij wedstrijden met een C- of B-risico, waarbij een verplichte reiscombi geldt en een verplichte 1 op 1 kaartverkoop. Desgewenst kan dit regime ook op een A-wedstrijd worden toegepast, dit te bepalen door de BVO.

          Wordt m.i.v. seizoen 2005-2006 opgenomen in licentievoorwaarden BVO�s.

KNVB

01-08-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 180.000

KNVB / BVO�s

 

 

 

 

 

 

BVO�S

1.1 Supporters die buiten de verplichte combi regeling om toch afreizen naar de wedstrijd, mogen in geen geval alsnog worden toegelaten tot de wedstrijd (om zodoende eventuele ordeverstoring door deze groep buiten het stadion te voorkomen).

 

BVO�s & RHC & BM�s

01-04-2005

 

 

 

 

1.2 Verbetering centrale controle club card:

betrouwbaarheid uniciteit club card-houder verhogen.

KNVB

01-01-2006

 

 

� 300.000

KNVB

 

 

 

 

 

 

 

Categorie II: Toegangsbeleid / gastheerschap

 

2. Clubs in HCE regelen zelf de orde en veiligheid en verkeersstromen voor wat betreft het private stadion (-terrein) (conform portierbeleid horeca)

KNVB

 

01-08-2005

7200 (minimaal)

 

 

KNVB / BVO�s

2.1 Politie komt niet in of rond het private stadion(-terrein) en treedt slechts op bij incidenten waarbij de openbare orde en veiligheid in gevaar komt. Dit geldt voor zowel A-, B- als C-categorie wedstrijden.

 

 

BM�s & RHC

01-08-2005

 

 

 

 

2.2 Lokale autoriteiten (burgemeester en politie) laten de orde en veiligheid en verkeersstromen in en rond het private stadion(-terrein) over aan de BVO�s en voorkomen actief en dwingend dat politie orde-, veiligheids- en verkeerstaken verzorgt, die door de BVO�s zelf geregeld kunnen worden.

De verantwoordelijkheid van de BVO start direct na de eerste controle. Dit wordt opgenomen in het lokale convenant.

BM�s & RHC

01-08-2005

 

 

 

 

2.3 De BVO�s verbeteren kwalitatief en kwantitatief de eigen steward- en veiligheidsorganisatie om zelfstandig de orde en veiligheid te kunnen waarborgen in en rond het private stadion(-terrein). Concrete maatregelen:

          Project werving, selectie en behoud stewards:

                   Verbetering opleiding

                   Verbetering werving / selectie

                   Verbeteren behoud

          Opleidingen veiligheidsmanagement t.b.v. wedstrijdorganisatie i.s.m. de voetbalco�rdinatoren van politie

          KNVB vraagt BVO�s om hun supportersbestand op te schonen. KNVB en RHC bepalen hoe zij de BVO�s daarbij kunnen ondersteunen:

                   Instellen commissiestadionverboden

                   Actieve handhaving huisregels

                   Verbetering centrale controle clubcard (1.2)

                   Geen terugkeer naar fanatieke vakken na een sanctie

KNVB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNVB & RHC

01-08-2005 / voortdurend

 

 

01-08-2005

 

 

 

01-04-2005

 

 

01-06-2005

 

 

 

 

 

 

55.000

 

 

 

20.000

KNVB / BVO�s

 

 

KNVB

 

 

 

KNVB

2.4 De KNVB stelt, conform de RHC (punt 6), een aanpak op voor de kwalitatieve en kwantitatieve inrichting van de veiligheidsorganisatie door BVO�s. Deze wordt opgenomen in de licentievoorwaarden.

                   Vaststellen van inzetnormen van stewards / beveiligers per categorie wedstrijd in de veiligheidsverklaring

                   Bezitten van toestemming voor de stewardopleiding

 

 

KNVB

01-08-2005

 

 

 

 

2.5 De RHC en de KNVB zullen een koppeling leggen tussen maatregelen die de clubs zelf nemen en de benodigde inzet van politie. Dit is ook een aandachtspunt voor het auditteam.

RHC & KNVB

01-06-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BVO�s verzamelen foto�s van supporters bij aanvraag van een seizoenskaart (conform aanbeveling auditteam)

Op 1 augustus 2005 start een pilot bij 2 maatgevende clubs. De inrichting en uitgangspunten van de pilot worden geformuleerd door KNVB en RHC. De pilot word januari 2006 ge�valueerd (o.b.v. de uitgangspunten) t.b.v. invoering van deze maatregel bij alle BVO�s in de HCE per augustus 2006. Een invoeringsprogramma voor het seizoen 2006-2007 wordt uitgewerkt.

KNVB & BVO�s

 

 

 

01-08-2005

 

01-08-2006

 

 

 

 

          Supporters die een seizoenskaart aanvragen, leveren tezamen met hun gegevens tevens een actuele pasfoto in bij de BVO. De BVO bewaart deze foto�s.

          De supporter ondertekent een overeenkomst dat de BVO en KNVB de foto mogen gebruiken indien hij/zij problemen veroorzaakt en/of een stadionverbod opgelegd krijgt.

          De foto van de supporters worden gebruikt bij toegangscontrole door stewards, maar bv. ook ter identificatie van relschoppers op de tribunes.

 

 

 

 

 

 

3.1 Met ingang van het seizoen 2005-2006 nemen BVO�s een pasfoto van personen die zich misdragen en die een stadionverbod opgelegd krijgen. Deze foto wordt gebruikt bij toegangscontrole. Dit wordt opgenomen in de standaardvoorwaarden van de KNVB

KNVB

01-08-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Het ministerie van BZK poogt (i.s.m. VWS en Financi�n) de ruimte voor belastingvrije vergoeding van vrijwilligers (stewards) te vergroten.

 

 

Dit zal het voor meer vrijwilligers aantrekkelijk maken als steward op te treden. Deze voorstellen betreffen:

          De vrijwilligers- en reiskostenvergoeding

          Het (niet) belasten van materiele zaken als seizoenskaarten, jassen en dergelijke (loon in natura)

Noot: BZK zal deze discussie aangaan met Financi�n. Doelstelling is het verbeteren van de veiligheidsorganisatie bij BVO�s. BVO�s kunnen ook meer stewards aantrekken door zelf de belasting te betalen of door het aanstellen van regulier veiligheidspersoneel.

BZK

01-06-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Voorkomen dat toegangskaarten van sponsors aan supporters worden gegeven / doorverkocht.

          BVO�s spreken sponsors hier preventief op aan.

          BVO�s geven sponsors geen kaarten voor risicovakken.

          Op tickets voor sponsors wordt de firmanaam gedrukt, zodat de BVO in voorkomende gevallen de firma kan aanspreken.

          Op de tickets t.b.v. uitwedstrijden wordt tevens �bezoekersvak� gedrukt (aanpassing in WTS).

KNVB

01-08-2005

 

 

� 10.000

KNVB

 

 

 

 

 

 

 

Categorie III: Inzet politie door lokale overheden

 

6. Burgemeesters bepalen politie-inzet op basis van actuele informatie over de wedstrijd en (bezoekende) supporters.

BM�s

01-08-2005

 

 

 

 

6.1 De RHC brengt advies uit aan het KBB over de producten (dreigings- en risicoanalyses) en instrumenten van de politie die burgemeesters voorafgaand aan voetbalwedstrijden kunnen gebruiken voor het bepalen van de aard en omvang van de politie-inzet.

RHC

01-06-2005

 

 

 

 

6.2 De RHC brengt advies uit aan het KBB over maatregelen die politie kan nemen om zich tegen vastgestelde dreigingen te weer te stellen. Om dit te bereiken wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de informatiepositie en de verschuiving van de politie van een �ordenende macht� naar een �interventiemacht�.De uitkomsten van het landelijke project �Hooligans in beeld� dienen hiervoor als basis.

 

RHC

01-08-2005

 

 

 

 

6.3 Het KBB stelt in vervolg op het advies van de RHC een landelijke richtlijn vast voor het bepalen van de aard en omvang van de politie-inzet op basis van geconstateerde dreigings- en risicoanalyses. Dit stelt de burgemeester in staat een zorgvuldige afweging te maken over de politie-inzet en het tegengaan van dreigingen en/of potenti�le dreigingen. De burgemeester behoudt als bevoegd gezag de verantwoordelijkheid betreffende het bepalen van de politie-inzet.

KBB

01-08-2005

 

 

 

 

6.4 De RHC brengt advies uit aan het KBB, BZK, Justitie en VWS over een drieledige aanpak die bestaat uit de volgende drie sporen: de groepsgerichte-, domeingerichte- en persoonsgerichte aanpak. De aanpak �Hooligans in beeld� vormt hiervoor de basis. Deze aanpak is, aan de hand van prioriteitstelling, gericht op be�nvloeding van het groepsgedrag van geselecteerde groepen en gedifferentieerd naar individuen binnen die groepen.

RHC

01-08-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Analyse inzet politie en veiligheidspersoneel per BVO

KNVB & RHC

 

 

 

 

 

7.1 De RHC maakt een analyse van de inzet van politie in de verschillende speelsteden. De KNVB doet hetzelfde t.a.v. de inzet van veiligheidspersoneel door de BVO�s zelf.

Daarbij zal de RHC per BVO een inschatting maken van een gemiddelde, redelijke politie-inzet voor A-, B- en C-wedstrijden. Dit laat onverlet de competentie van burgemeesters om de inzet te bepalen.

Deze initiatieven moeten per BVO inzicht geven in de totale inzet van politie en veiligheidsorganisaties bij de verschillende categorie�n wedstrijden (zie ook 2.5).

 

Over de uitkomsten en goede voorbeelden wordt i.s.m. BZK een symposium georganiseerd voor vertegenwoordigers van speelsteden, BVO�s, politie, KNVB en overige betrokkenen.

 

RHC & KNVB

 

 

 

 

 

 

BZK

01-06-2006

 

 

 

 

 

 

01-06-2006

 

 

 

 

7.2 Goede voorbeelden die uit de analyse blijken zullen door de RHC en BZK ter aanbeveling worden verspreid naar de korpsen en speelsteden en door de KNVB naar de BVO�s.

RHC & KNVB

 

 

continue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie IV: Logistieke organisatie play-off wedstrijden

 

8. Een streng regime i.v.m. korte voorbereidingstijd.

          De KNVB en het CIV zullen i.s.m. de SOVS 10 weken voor aanvang van de play-offs een schets van de mogelijke speelscenario�s opstellen.

          Alleen het uitvak van de gastclub is beschikbaar voor bezoekende supporters. Dit wordt na 1 seizoen ge�valueerd.

          Kaartverkoop met (s)cc verplichting voor B- (indien 1 op 1 verkoop) en C-wedstrijden.

          Verplichte combiregeling bij C-wedstrijden.

          Bij A- en B-wedstrijden zal georganiseerd vervoer worden gestimuleerd d.m.v. 40% korting op de toegang.

KNVB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-01-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 132.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVO�s

 

 

 

 

 

 

 

Categorie V: Aansluiting BVO�s op het VVS

 

9. Alle clubs in de HCE zijn verplicht aangesloten op het Voetbal volgsysteem (VVS) van het CIV.

KNVB

01-08-2006

 

 

 

 

9.1 Het CIV zal i.s.m. de RHC, de KNVB/BVO�s, BZK, Justitie en OM analyseren op welke wijze het VVS voldoet aan de eisen die daar door overheid en BVO�s aan worden gesteld. Daarbij wordt een koppeling aan het kaartverkoopsysteem gelegd. Het VVS moet als management-informatiesysteem gebruikt kunnen worden. Het CIV zal een projectplan op (laten) stellen voor aanpassing / vernieuwing van het VVS.

De kosten voor aanpassing / vernieuwing zullen worden gedragen door alle belanghebbende partijen.

RHC/CIV

01-08-2005

 

 

 

01-08-2006

 

 

XXXX

XXXX

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie VI: Sanctieregime KNVB en overheid

 

10. Aanscherpen beleid stadionverboden

De KNVB zal de sancties t.a.v. de delicten op de delictenlijst verzwaren.

De KNVB heeft d.m.v. een machtigingsprocedure de grondslag voor het opleggen van stadionverboden uitgebreid met het huisrecht van de clubs.

 

 

 

 

KNVB

01-08-2005

 

 

 

 

10.1 In vervolg op het advies van de RHC over de samenhang tussen de groeps-, domein- en persoonsgerichte aanpak stelt de KNVB in overleg met de RHC een beleidslijn vast inzake een hierbij aansluitende, persoonsgerichte aanpak van toonaangevende relschoppers door BVO�s. (aansluitend op maatregel 6.4 en Hooligans in beeld)

KNVB

01-08-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Uitbreiding dadergerichte aanpak en strafrechtelijke meldingsplicht door overheid

BZK, Justitie en VWS zullen met concrete aanbevelingen komen om deze aanpak te verbeteren en nieuwe mogelijkheden onder de aandacht brengen.

 

BZK & Justitie & OM & VWS

01-06-2005

 

 

 

 

11.1 De KNVB onderzoekt i.s.m. Justitie of in zijn voorwaarden opgenomen kan worden dat supporters een civiele meldingsplicht wordt opgelegd wanneer deze een stadionverbod van een jaar of langer opgelegd krijgt.

Als mogelijke sanctie, wanneer de supporter zich niet aan deze meldingplicht houdt, krijgt deze een stadionverbod van een x-aantal jaren opgelegd.

KNVB & Justitie & OM

01-06-2005

 

 

 

 

11.2 BZK onderzoekt op welke wijze foto�s, van personen die door de politie worden aangemeld voor een stadionverbod, door de politie genomen kunnen worden en ter beschikking kunnen worden gesteld aan BVO�s voor een betere toegangscontrole.

BZK & Justitie & OM

01-06-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Afschrikken van negeren verplichte combi-regeling

Supporters die buiten de verplichte combi regeling om toch afreizen naar de (omgeving van) de speelstad en een mogelijke dreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid, zullen door de politie gevraagd worden zich te identificeren.

Deze gegevens zullen door de lokale autoriteit, via de betreffende BVO aan de KNVB worden bekendgemaakt. De KNVB legt deze supporters een landelijk stadionverbod op. �Het niet voldoen aan de combiverplichting� is reeds als delict omschreven in de richtlijn.

 

 

 

Om te bewerkstelligen dat BVO�s de verkregen persoonsgegevens zullen doorgeven aan de KNVB, zal een verplichting hiertoe worden opgenomen in de veiligheidsverklaring.

De regeling zoals gehanteerd door Amsterdam-Amstelland of Rotterdam-Rijnmond zal als referentie dienen.

 

RHC & BM�s & BVO & KNVB

 

 

 

 

 

 

01-08-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie VII: Technologische verbeteringen

 

13. Meer techno-preventieve maatregelen.

          Gezamenlijk is vastgesteld dat biometrie in de toekomst mogelijkheden zal bieden om de toegangsverlening sluitender te maken. KNVB onderhoudt in deze nauwe contacten met TNO, Openbaar Vervoer en Nederlandse onderwijsinstellingen. De haalbaarheid van mogelijkheden wordt continue bezien.

          KNVB, TNO en een aantal clubs gaan onderzoeken of het combineren van beeldopname en geluidsdetectie bij kan dragen aan de verhoging van de pakkans in geval van ongewenst gedrag (spreekkoren, vuurwerk, openlijke geweldpleging)

KNVB

 

 

 

 

 

 

KNVB

01-12-2006

 

 

 

 

 

 

01-12 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 28.000

 

 

 

 

 

 

 

KNVB

 

 

 

 

 

 

 

14. Supporters uit anonimiteit halen

BZK, RHC en KNVB zullen het innovatieplatform voor technologie en veiligheid verzoeken om maatregelen voor te stellen om supporters uit de anonimiteit te halen door een koppeling te leggen tussen kaartverkoop, toegangscontrole en identificatieplicht. De KNVB is bereid het onderzoek mede te financieren.

KNVB, BZK, RHC

01-05-2005