MODEL BEROEPSCHRIFT

 

 

 

 

Commissie van Toezicht KNVB
De secretaris
Postbus 515
3700 AM  ZEIST

AANTEKENEN

 

Tevens per telefax: 03434 9 91 99

 

 

plaats, dateren (bv. Amsterdam, 23 mei 2002)

 

 

 

Inzake          : stadionverbod

Nummer KNVB: ….

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Bij deze wend ik mij tot u terzake van het navolgende.

 

1.                 1.                  Aan mij  / ten behoeve van mij is afgegeven een zogenaamd deurwaardersexploit, inhoudende een stadionverbod. Volgens dit stadionverbod zou ik gedurende een bepaalde tijd (zie het stadionverbod dat ik hierbij in kopie voeg)  tijd in of buiten Nederland niet meer mogen komen in en rond een stadion alsmede de daarbij behorende gebouwen, waar een voetbalwedstrijd waaraan  een Nederlands betaald voetbalorganisatie deelneemt of een voetbalwedstrijd van vertegenwoordigende Nederlandse elftallen van de KNVB, terwijl ik verder ten behoeve van de KNVB een bepaald bedrag/boete zou moeten betalen.

 

2.                 2.                  Tegen deze beslissing die hierbij in kopie is bijgesloten, wens ik bij deze beroep in te stellen. Ik wens beroep in te stellen vanwege het navolgende.

 

a.      a.      er zijn geen gewichtige redenen om mij voor de duur van de tijd, zoals vermeld in het stadionverbod de toegang te ontzeggen tot alle gedurende die periode te spelen voetbalwedstrijden in of buiten Nederland, zoals vermeld in het stadionverbod en er zijn geen gewichtige redenen om mij een boete op te leggen.

b.      b.      ik heb niet die gedragingen gedaan die mij worden verweten

c.      c.      zelfs al zou ik die gedraging hebben gedaan die mij verweten wordt, dan past het niet om aan mij een ontzegging en een boete te geven voor die tijd en die hoeveelheid zoals gedaan in het deurwaardersexploit.

d.      d.      De ontzegging is verder in strijd met elke norm en elk beginsel van goede bestuurs- en procesorde, en ook in strijd met de wettelijke regels.

e.      e.      Ik zie niet in op grond waarvan de KNVB het recht zou hebben om mij de toegang te ontzeggen rondom een stadion waar een voetbalwedstrijd plaatsvindt nu het begrip “rondom een stadion” uiterst vaag is en in het algemeen openbaar terrein is en de KNVB niets te maken heeft met datgene wat plaatsvindt op openbare terreinen.

f.       f.       Ik ben van mening dat de KNVB op geen enkele wijze ook maar enig recht heeft op grond waarvan de KNVB van mening is dat zij dit mag doen jegens mij.

 

 

 

Ik verzoek u vriendelijk dit beroep gegrond te verklaren en verder verzoek ik u vriendelijk om aan mij:

 

A.           A.           Zo spoedig mogelijk alle stukken te doen toekomen, zulks in kopie, die geleid hebben tot de onderhavige beslissing van de KNVB, dit zodat ik verder en beter in staat zal zijn mij te verweren.

B.            B.           Aan mij te doen toekomen het Reglement van de Commissie van Toezicht, dit zodat ik beter op de hoogte ben van de procedure bij de Commissie van Toezicht.

C.           C.           Mij te doen toekomen de namen van de leden van de Commissie van Toezicht, zodat mij bekend is of en in hoeverre een van de leden van de Commissie van Toezicht een persoonlijk belang heeft bij handhaving van de door mij gewraakte maatregel.

D.           D.           Mij verder alle relevante informatie te verstrekken die voor de onderhavige procedure van belang is.

E.            E.            Mij in de gelegenheid te stellen om mijn beroep persoonlijk in een openbare zitting toe te lichten bij deze Commissie.

 

Tot slot deel ik u mede dat ik gaarne mijn gronden waarop dit beroep steunt, aan wil vullen en nader motiveren, doch dat pas kan doen zodra u aan mij alle stukken die geleid hebben tot de onderhavige maatregel heeft doen toekomen.

 

In elk geval wil ik U reeds thans mededelen dat ik het met het stadionverbod oneens ben en deze onjuist vind vanwege meer in het bijzonder de navolgende redenen:

 

 

 

 

 

 

 


Hoogachtend,

 

 

 

………..,

geboren op….

te…..

woonachtig aan de …….

te …………..

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: copie van het deurwaardersexploit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TOELICHTING:

 

1)     1)      Dit schriftuur altijd aangetekend verzenden, zomogelijk tevens per fax, faxnummer 0343 –499 199.

2)     2)      Het KNVB-nummer vindt u boven aan de brief van de KNVB, onder de zin: alsook de KNVB is BTW plichtig

3)     3)      Kopie van deurwaardersexploit moet u overleggen bij dit stuk.

4)     4)      U moet de brief dateren. Bijvoorbeeld, als u woont in Den Haag en u schrijft de brief op 1 juni, (“Den Haag, 1 juni 2002”)

5)     5)      U moet verder onderaan het beroepschrift uw volledige naam zetten, bijvoorbeeld u heet Piet Jansen, woonachtig te Nieuwland, aan de Melkweg 40, 1500 AJ en u bent geboren op 1 januari 1960  te Oudland dan zet u daar:

Piet Jansen, geboren op 1 januari 1960

te Oudland

woonachtig aan de Melkweg 40,

te 1500 AJ Nieuwland

 

6)     6)      U doet er verstandig aan deze brief ook per fax te verzenden.